AutodeskAutocadMap3DV2013

AutodeskAutocadMap3DV2013

AutodeskAutocadMap3DV2013
AUTODESK AUTOCAD MAP3D V2013
:AUTODESK.AUTOCAD.MAP3D.V2013.
:基础设施规划和管理
:RAR
:6539MB
:英文
软体介绍】:AutoCAD Map 3D软件是一款基于模型的基础设施规划和管理应用程序,能够以广泛的方式访问CAD和GIS数据。借助智能的行业数据模型与工具,您可以应用地区或特定专业的标準。这些技术可以帮助你提高数据质量,实现更高生产力,更好地管理基础设施资产。在单一、熟悉的基于AutoCAD的环境中工作,您可以:
直接访问和编辑更多信息
整合和分析资产信息
进行更有效的沟通

直接访问和编辑更多信息
AutoCAD Map 3D能够帮助所有团队成员更加轻鬆地访问来自广泛数据源的设计、GIS、图像、点云和业务信息,其中包括Esri、Bentley、Oracle、GE Smallworld和其它软件提供商。用户能够在本地访问所有这些信息,并使用标準的AutoCAD命令直接编辑GIS数据,无需使用其它软件。
创建更加明智的设计
AutoCAD Map 3D可帮助企业提高设计质量。团队成员可通过AutoCAD Map 3D访问规划、设计和资产管理活动所需的数据,更加轻鬆地评估现状并进行道路、网络和场地分析。
利用熟悉的AutoCAD软件
AutoCAD Map 3D软件基于AutoCAD技术构建而成,因此企业安排接受过CAD培训的员工创建、编辑和维护地理空间数据,从而充分发挥他们的价值。熟悉、精準的CAD工具可帮助团队成员最大限度地利用其AutoCAD知识。
通过整合和分析资产信息来增强理解力
借助AutoCAD Map 3D,设计师和经理能够叠放多个图层的GIS和CAD数据,从而创建更加完备的现状底图并在实际环境中更加準确地查看设计方案。利用Map 3D中包含的Autodesk Storm and Sanitary Analysis 2012软件,用户能够进行水文和水力分析,以此规划城市排水系统、雨水管道和污水管道。此外,用户还能够进行空间分析,从而更好地了解项目影响并在流程早期制定明智的重要设计和管理决策。完备的坐标系统可帮助用户更加精确地对数据进行地理参考。
通过访问最新的信息,可提高分析效率。在此图中,通过自然灾害分析来确定受下水道影响的溢流区,而下水道是通过位于洪水区的行业模型进行管理。
卓越管理
借助智能的行业模型,将标準和业务流程要求应用于基础设施数据。
利用LiDAR等多种数据格式收集现状信息,从而为基础设施项目制定更加明智的规划和设计决策。
应用智能的行业模型
AutoCAD Map 3D能够利用面向天然气、饮用水、污水和能源等行业的完备的桌面或企业*数据模型来组织不同类型的资产信息。Map 3D还提供了必要的工具,可帮助用户创建面向几乎任何行业或标準的定製行业模型。这些行业模型可帮助团队成员将行业特定标準和业务流程要求应用于不断添加到模型中的数据,从而提高信息的质量和最终价值。
更加高效地访问竣工数据
由于採用了开源要素数据对象技术,AutoCAD Map 3D软件可以直接访问存储在文件和数据库中的空间数据,并连接到web服务。因此,工程设计及其它部门能够更加高效地访问和共享用于对现有基础设施进行建模的数据,例如:公用设施、道路、地籍、地形、环境和图像数据。团队成员可以在熟悉的CAD环境中直接访问空间信息,因此可以确保所用数据的更新,进而提高规划与决策质量。
创建更加精确的设计和数据
最大限度地减少浪费在不精确工程图和数据上的时间。AutoCAD Map 3D可以更加轻鬆地整合现场收集的勘测数据,更加準确地更新记录系统,使其能够更好地反映现场的实际位置。AutoCAD Map 3D提供的强大工具可帮助清除绘图和数字化错误,从而在设计、建造和管理的整个生命週期中增强数据的完整性。
更加高效的沟通
AutoCAD Map 3D提供了增强的样式化、标籤和注释工具,可帮助用户创建和发布信息更加丰富、更令人信服的地图、演示和设计,从而加快利益相关方的审批流程。借助Autodesk Infrastructure Map Server软件提供的web服务,用户还可以使项目利益相关方更加便捷且成本高效地访问规划和管理数据。 +*AutoCAD Map 3D Enterprise软件支持企业数据库。+ 需要Autodesk Infrastructure Map Server软件。
AutodeskAutocadMap3DV2013
AUTODESK.AUTOCAD.MAP3D.V2013.WIN32-ISO [6097MB]

http://www.filereactor.com/wqschlb87pug/aam3v3w3i.part01.rar.html
http://www.filereactor.com/6wcv5fe3ku5f/aam3v3w3i.part02.rar.html
http://www.filereactor.com/55m6tiing68a/aam3v3w3i.part03.rar.html
http://www.filereactor.com/i9a46m40vs2w/aam3v3w3i.part04.rar.html
http://www.filereactor.com/1cbsjzil3yuj/aam3v3w3i.part05.rar.html
http://www.filereactor.com/7pplluyro75y/aam3v3w3i.part06.rar.html
http://www.filereactor.com/o89y07jbxhyo/aam3v3w3i.part07.rar.html
http://www.filereactor.com/mqnah00vhojk/aam3v3w3i.part08.rar.html
http://www.filereactor.com/wcd2so8fuo88/aam3v3w3i.part09.rar.html
http://www.filereactor.com/9psfgodkij0b/aam3v3w3i.part10.rar.html
http://www.filereactor.com/zop0mwpbxxc7/aam3v3w3i.part11.rar.html
http://www.filereactor.com/64hiprw0qsd7/aam3v3w3i.part12.rar.html
http://www.filereactor.com/ohh0d8enxszm/aam3v3w3i.part13.rar.html
http://www.filereactor.com/khollr58k9kq/aam3v3w3i.part14.rar.html
http://www.filereactor.com/l52irfxmaks2/aam3v3w3i.part15.rar.html
http://www.filereactor.com/y22uk4u7s8p8/aam3v3w3i.part16.rar.html
http://www.filereactor.com/kynop8wi19wq/aam3v3w3i.part17.rar.html
http://www.filereactor.com/tafjhnl8l7h2/aam3v3w3i.part18.rar.html
http://www.filereactor.com/1rhurtlnvm6d/aam3v3w3i.part19.rar.html

OR
http://rapidgator.net/file/15399750/aam3v3w3i.part01.rar.html
http://rapidgator.net/file/15399830/aam3v3w3i.part02.rar.html
http://rapidgator.net/file/15399820/aam3v3w3i.part03.rar.html
http://rapidgator.net/file/15399847/aam3v3w3i.part04.rar.html
http://rapidgator.net/file/15400296/aam3v3w3i.part05.rar.html
http://rapidgator.net/file/15399916/aam3v3w3i.part06.rar.html
http://rapidgator.net/file/15399931/aam3v3w3i.part07.rar.html
http://rapidgator.net/file/15399950/aam3v3w3i.part08.rar.html
http://rapidgator.net/file/15400375/aam3v3w3i.part11.rar.html
http://rapidgator.net/file/15400079/aam3v3w3i.part12.rar.html
http://rapidgator.net/file/15400142/aam3v3w3i.part13.rar.html
http://rapidgator.net/file/15400148/aam3v3w3i.part14.rar.html
http://rapidgator.net/file/15400172/aam3v3w3i.part15.rar.html
http://rapidgator.net/file/15400466/aam3v3w3i.part17.rar.html
http://rapidgator.net/file/15400357/aam3v3w3i.part18.rar.html
http://rapidgator.net/file/15400330/aam3v3w3i.part19.rar.html

AUTODESK.AUTOCAD.MAP3D.V2013.WIN64-ISO [6539MB]
http://www.filereactor.com/qe16spx3jh18/aam3v3w6i.part01.rar.html
http://www.filereactor.com/8ey7rrbz64rs/aam3v3w6i.part02.rar.html
http://www.filereactor.com/8mqqv8t04ek2/aam3v3w6i.part03.rar.html
http://www.filereactor.com/0odvlp1eilt8/aam3v3w6i.part04.rar.html
http://www.filereactor.com/4hdh7mr1pktt/aam3v3w6i.part05.rar.html
http://www.filereactor.com/59csrsfsa1qs/aam3v3w6i.part06.rar.html
http://www.filereactor.com/sii9jfu8mlva/aam3v3w6i.part07.rar.html
http://www.filereactor.com/5py4bmqqrlt3/aam3v3w6i.part08.rar.html
http://www.filereactor.com/xrtean3c3lh8/aam3v3w6i.part09.rar.html
http://www.filereactor.com/aipmach2w30b/aam3v3w6i.part10.rar.html
http://www.filereactor.com/zrz3xv5s2zok/aam3v3w6i.part11.rar.html
http://www.filereactor.com/9jof12e4g3en/aam3v3w6i.part12.rar.html
http://www.filereactor.com/azkfn8oalnht/aam3v3w6i.part13.rar.html
http://www.filereactor.com/mkhn0sqiy9ef/aam3v3w6i.part14.rar.html
http://www.filereactor.com/pjjbq5rws3g7/aam3v3w6i.part15.rar.html
http://www.filereactor.com/axw39pf9w6b1/aam3v3w6i.part16.rar.html
http://www.filereactor.com/ng6qotwsdd3w/aam3v3w6i.part17.rar.html
http://www.filereactor.com/h6mhgasd0tev/aam3v3w6i.part18.rar.html
http://www.filereactor.com/cxolq9atlfpg/aam3v3w6i.part19.rar.html
http://www.filereactor.com/4io58n54x80m/aam3v3w6i.part20.rar.html
http://www.filereactor.com/j3i05tfpu4jo/aam3v3w6i.part21.rar.html

OR
http://rapidgator.net/file/15400384/aam3v3w6i.part01.rar.html
http://rapidgator.net/file/15400512/aam3v3w6i.part02.rar.html
http://rapidgator.net/file/15400521/aam3v3w6i.part03.rar.html
http://rapidgator.net/file/15400555/aam3v3w6i.part04.rar.html
http://rapidgator.net/file/15400568/aam3v3w6i.part05.rar.html
http://rapidgator.net/file/15524483/aam3v3w6i.part06.rar.html
http://rapidgator.net/file/15524468/aam3v3w6i.part07.rar.html
http://rapidgator.net/file/15526509/aam3v3w6i.part08.rar.html
http://rapidgator.net/file/15524466/aam3v3w6i.part09.rar.html
http://rapidgator.net/file/15524456/aam3v3w6i.part11.rar.html
http://rapidgator.net/file/15524479/aam3v3w6i.part12.rar.html
http://rapidgator.net/file/15524592/aam3v3w6i.part13.rar.html
http://rapidgator.net/file/15524650/aam3v3w6i.part14.rar.html
http://rapidgator.net/file/15524658/aam3v3w6i.part15.rar.html
http://rapidgator.net/file/15524666/aam3v3w6i.part16.rar.html
http://rapidgator.net/file/15524678/aam3v3w6i.part17.rar.html
http://rapidgator.net/file/15524679/aam3v3w6i.part18.rar.html
http://rapidgator.net/file/15524703/aam3v3w6i.part19.rar.html
http://rapidgator.net/file/15524878/aam3v3w6i.part20.rar.html
http://rapidgator.net/file/15524972/aam3v3w6i.part21.rar.html
AutodeskAutocadMap3DV2013

相关推荐